És molt comú quan ens trobem davant d’un acomiadament que el treballador ens pregunti si li correspon el “finiquito”. Això és perquè habitualment es confon aquest concepte amb una indemnització.

En aquest primer article de l’any us explicarem breument el concepte de treball nocturn segons la llei i els punts a tenir en compte sobre aquest.

Ens trobem en immersos en ple mes de desembre, moment en el qual molts treballadors cobren una paga extra o, com es coneix popularment, paga doble.

L’ordenament jurídic atorga a l’empresa la capacitat de sancionar als treballadors per incompliments laborals d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableixi en les disposicions legals o en el corresponent Conveni Col·lectiu.

És habitual que els treballadors realitzin hores extraordinàries de manera regular és per això que en l’article d’avui expliquem els punts a tenir en compte en referència a aquestes hores.

És habitual que a l’inici de la relació laboral s’estableixi un període de temps en el qual el treballador pot comprovar en quines condicions desenvoluparà el seu treball i l’empresa pot constatar la idoneïtat del treballador en aquest.

La baixa voluntària o dimissió és l’extinció de la relació laboral per decisió unilateral del treballador.

En aquesta ocasió, aprofitant que el passat dia 27 d’octubre es va celebrar el Dia del Graduat Social, en l’article d’avui explicarem breument en que consisteix aquesta figura i en que us pot ajudar.

Tal i com vam veure en l’article anterior l’empresa ens pot acomiadar de la feina, moment en el qual el treballador es planteja què ha de fer en aquesta situació.

En aquest article abordem breument els tipus d'acomiadament que existeixen en el nostre ordenament jurídic.