Faltes i sancions

Faltes i sancions

L’ordenament jurídic atorga a l’empresa la capacitat de sancionar als treballadors per incompliments laborals d’acord amb la graduació de faltes i sancions que s’estableixi en les disposicions legals o en el corresponent Conveni Col·lectiu.

Les faltes poden ser de tres tipus:

-          Lleus, per exemple, la falta d’higiene personal.

-          Greus, per exemple, simular una malaltia.

-          Molt greus, per exemple, faltes repetides i injustificades d’assistència al treball.

Així mateix, per cada tipus de faltar es poden establir diferents sancions, des de una amonestació verbal per les lleus, fins a l’acomiadament per a les molt greus. Mai es podrà sancionar al treballador amb la reducció de vacances o de descans ni amb cap multa econòmica.

Cal tenir present que les faltes prescriuen als deu dies per les lleus, als vint per les greus i als seixanta per les molt greus, a partir de que l’empresa tingui coneixement dels fets i, en tot cas, als sis mesos d’haver-la comès.

En el cas de que l’empresa imposi una sanció per la comissió d’una falta i el treballador no hi estigui d’acord podrà interposar la pertinent reclamació judicial en el termini de vint dies hàbils.

Si l’empresa t’ha imposat una sanció o per a qualsevol altre dubte que tinguis pots posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a arquimedislegal@gmail.com i tindràs una ràpida resposta.