El període de prova

El període de prova

És habitual que a l’inici de la relació laboral s’estableixi un període de temps en el qual el treballador pot comprovar en quines condicions desenvoluparà el seu treball i l’empresa pot constatar la idoneïtat del treballador en aquest.

El període de prova ha de ser pactat per les parts i no podrà tenir una duració major de sis mesos pels tècnics titulats, ni de dos mesos pels altres treballadors, així mateix en les empreses de menys de vint-i-cinc treballadors no podrà excedir de tres mesos pels treballadors que no siguin tècnics titulats.

Tot i això, els convenis col·lectius poden establir altres limitacions temporals, respectant sempre els límits esmentats.

En els contractes temporals no superiors a sis mesos, el període de prova no podrà ser superior a un mes, excepte que el conveni disposi una altra cosa.

Durant el transcurs del període de prova ambdues parts poden resoldre el contracte en qualsevol moment. Tot i això, l’extinció a instancies empresarials serà nul·la en el cas de les treballadores per raó d’embaràs, des de l’inici fins a la suspensió per maternitat, excepte si concorren altres motius no relacionats amb la maternitat.

Un cop acomplert el període de prova el contracte produirà plens efectes i es computaran els serveis prestats a efectes d’antiguitat.

 Per a qualsevol dubte referents al període de prova o a qualsevol altre qüestió no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a hola@arquimedis.com i tindràs una ràpida resposta.