Què és el "finiquito"?

Què és el "finiquito"?

És molt comú quan ens trobem davant d’un acomiadament que el treballador ens pregunti si li correspon el “finiquito”. Això és perquè habitualment es confon aquest concepte amb una indemnització.

La liquidació final o “finiquito” està composta per aquelles quantitats que queden pendents d’abonar al treballador quan la relació laboral s’extingeix, sigui quina sigui la causa. De manera que l’empresa ha d’entregar al treballador un document, similar a la nòmina, en el qual es desglossen els diferents conceptes que li ha d’abonar.

Així, la liquidació final està integrada pels següents elements:

-          Salari generat i no cobrat, generalment del mes en curs.

-          Pagues extraordinàries generades pendents de pagament.

-          Vacances generades i no gaudides.

Per tant, quan es finalitza una relació laboral sempre correspon l’abonament de la liquidació final al treballador, però no sempre correspon rebre una indemnització, ja que això depèn del tipus d’acomiadament o si aquest es considera procedent o improcedent, com hem explicat en altres articles.

Per a qualsevol dubte no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres al 668-65-65-65 o a arquimedislegal@gmail.com i tindràs una ràpida resposta.