Les mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVI-19

Les mesures excepcionals que s'estableixen en el Reial Decret-llei tenen com a objectiu prioritari garantir que l'activitat empresarial i que les relacions de treball es reprenguin amb normalitat després de la situació d'excepcionalitat sanitària.

Caràcter preferent del treball a distància (Art. 5)

El Reial Decret-llei determina que les empreses han d'establir sistemes d'organització que permet mantenir l'activitat, en particular s'estableix el treball a distància o teletreball, essent aquestes mesures prioritàries enfront a la cessació d'activitat o reducció de jornada.

Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada (Art. 6) 

Les persones que treballin per compte aliena que acrediti deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte de familiars per consanguinitat fins al segon grau tindran dret a accedir a l'adaptació de jornada i/o a la reducció d'aquesta, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19. Quan es considera que concorren aquestes circumstàncies excepcionals? 

1. Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'alguna de les persones indicades anteriorment, que per raó d'edat, de malaltia o discapacitat, necessiti de la cura personal i directe com a conseqüència directa del COVID-19. 

2. Quan existeixin decisions adoptades per les Autoritats relacionades amb el COVID-19 que impliquin el tancament de centres educatius o de qualsevol naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada d'aquests. 

3. Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència directa del cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no ho pogués seguir fent per causes justificades relacionades amb el COVID-19. 

La concreció inicial de l'adaptació de la jornada correspon a la persona treballadora, essent aquestes justificades, raonables i proporcionades, tenint en compte les necessitats concretes de la cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa, havent d'empresa i persona treballadora de fer el possible per arribar a un acord. 

El dret a l'adaptació de la jornada pot consistir en canvi de torn, alteració de l'horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de la prestació del treball o qualsevol altre canvi de condicions que estigui disponible a l'empresa. 

En referència a la reducció de jornada, la persona treballadora tindrà dret a la reducció de jornada prevista en l'article 37.6 de l'Estatut dels treballadors quan concorrin les circumstàncies excepcionals, esmentades anteriorment, amb la reducció proporcional de salari. Així doncs s'estableix: 

- La reducció de jornada haurà de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació. 

- Podrà arribar al 100% de la jornada si resulta necessari, havent d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l'empresa. 

- En el supòsit del segon paràgraf de l'article 37.6 de l'ET no serà necessari que el familiar que requereixi atenció i cura no desenvolupi activitat retribuïda. 

En el cas que la persona treballadora ja es trobi gaudint d'un permís d'adaptació de la seva jornada per conciliació, o reducció de jornada per cura de fills o familiars o de qualsevol altre dret de conciliació previst en la Llei, podrà renunciar temporalment al mateix o tindrà dret a què es modifiqui sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals previstes, tenint com a límit temporal la duració de la crisi. 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat pels afectats per la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (Art. 17) 

Els treballadors per compte pròpia que vegin que la seva activitat queda suspesa, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda en un 75% amb relació a la mitjana de facturació del semestre anterior tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat, sempre que es compleixin els següents requisits: 

1. Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el RETA o en el Règim Espacial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar. 

2. Si l'activitat no es veu directament suspesa pel Reial Decret esmentat, acreditar la reducció de facturació, com a mínim d'un 75%. 

3. Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social, si no és el cas es convidarà al treballador que es posi al corrent de pagament per a procedir al cobrament de la prestació. 

Quantia 

1. 70% de la base reguladora. 

2. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació, serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el RETA o Règim Especial dels Treballadors del Mar. 

Duració 

Tindrà la duració màxima d'un mes, ampliable fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que es prorrogui i tingui una duració superior al mes. 

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major, (Art. 22)

Suspensions del contracte i reduccions de jornada que tinguin per causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma que impliquin, seran considerades de força major en els següents casos:

- Suspensió o cancel·lació d'activitats. 

- Tancament temporal de locals d'afluència pública. 

- Restriccions en el transport públic, en general de la mobilitat de les persones i/o mercaderies. 

- Falta de subministraments que impedeixin continuar l'activitat. 

- Contagi de la plantilla. 

- Aïllament preveniu decretats per l'autoritat sanitària. 

Tramitació 

1. S'inicia mitjançant sol·licitud de l'empresa, acompanyant un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat a conseqüència del COVID-19, així com amb la corresponent documentació acreditava. L'empresa haurà de comunicar als treballadors la sol·licitud, així com traslladar l'informe i la documentació acreditava a la representació dels treballadors. 

2. L'existència de força major haurà de ser constatada per l'autoritat laboral. 

3. La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en un termini de 5 dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, limitant-se a constatar l'existència de la força major al·legada per l'empresa. Tindrà efecte des de la data del fet causant de la força major. 

4. L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, essent aquest potestatiu per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini màxim 5 dies. 

Cotització 

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial en un 100% quan l'empresa, a data 29/02/2020 tingués menys de 50 treballadors. Si l'empresa tingués més de 50 treballadors l'exoneració de cotitzar seria del 75%. 

L'exoneració s'aplica a instàncies de l'empresari. 

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitza ves i de producció (Art. 23) 

Tramitació 

1. La comissió negociadora dels treballadors per al període de consultes, en el cas que no existeixi representació legal dels treballadors, estarà integrada pels sindicats més representatius. En el cas de no conformar-se aquesta comissió, aquesta estarà integrada per tres treballadors de l'empresa. La comissió representava haurà d'estar constituïda en el termini màxim de 5 dies. 

2. El període de consultes no excedirà del termini màxim de 7 dies.

3. L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, essent aquest potestatiu per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini màxim de 7 dies. 

Protecció per atur en ERTOs per força major COVID-19 i ERTOs per causes econòmiques organitza ves, tècniques o de producció (Art. 25) 

1. La prestació d'atur s'efectuarà encara que el treballador no tingui el període d'ocupació mínim cotitzat. 

2. No computarà el temps que es percebi la prestació per atur contributiva.

Salvaguarda de l'ocupació (Disposició addicional sisena) 

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en el present reial decret-llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.