L'accident laboral

L'accident laboral

L’article 156 de la Llei General de la Seguretat Social defineix com a accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball que executi per compte aliena.

Així mateix, en el segon apartat de l’article esmentat s’enumeren una sèrie de casos que també es consideren accidents de treball, com pot ser l’accident “in itinere”, és a dir, el que pateixi el treballador al anar o tornar del seu lloc de treball.

També els infarts o determinades patologies poden ser considerats accident laboral, depenent de les circumstàncies en que sobrevinguin.

Drets dels treballadors que han patit un accident de treball

-          Assistència sanitària

El treballador tindrà dret a l’assistència sanitària corresponent per a la cura de les lesions produïdes.

-          Incapacitat temporal

El treballador rebrà una prestació econòmica, a partir del dia següent al de l’accident laboral, del 75% de la seva base reguladora.

-          Incapacitat permanent

Si les lesions que pateix el treballador a causa de l’accident de treball li impedeixen realitzar les seves tasques laborals podrà ser beneficiari d’una prestació d’incapacitat permanent, en diferents graus, segons el nivell d’impediment.

Si les lesions que parteix el treballador no són susceptibles de ser beneficiari d’una incapacitat permanent, poden ser objecte d’una indemnització per lesions permanents no incapacitants.

-          Recàrrec de prestacions

Quan de l’accident de treball sofert pel treballador se’n derivi la responsabilitat de l’empresari per no haver acomplert amb les seves el treballador tindrà dret a un augment de les prestacions econòmiques d’entre un 30% i un 50%, en funció de la gravetat de la falta.

-          Els convenis col·lectius també poden establir indemnitzacions complementaries.

-          Indemnització per danys y perjudicis.

Què passa si pateixo un accident de treball i no es reconeix com a tal?

El treballador podrà presentar una reclamació davant de la mútua o de l’INSS per a que se li reconegui la contingència com a accident de treball.

La consecució de tots els mitjans d’indemnització que la legislació preves és una tasca complexa en la que podem oferir-li el nostre servei professional.

Pot posar-se en contacte al 668 65 65 65 o a arquimedislegal@gmail.com